Cho thuê tài sản

* Cho thuê tài sản: ThienMinh AMC có một khối lượng tài sản rất lớn từ việc quản lý và khai thác tài sản của các Chi nhánh/Đơn vị ngân hàng và các cá nhân, tổ chức khác nên sẽ dễ dàng phục vụ dịch vụ cho thuê tài sản đa dạng và phong phú nhằm khai thác tối đa giá trị sử dụng của tài sản.

     * Cho thuê kho bãi: ThienMinh AMC đáp ứng nhu cầu về kho bãi của Chi nhánh/Đơn vị ngân hàng với phí thuê hợp lý và chế độ bảo quản tài sản, hàng hóa tốt nhất.