Tiếp nhận và xử lý nợ, tài sản

ThienMinh AMC thực hiện tiếp nhận và xử lý nợ, tài sản với các phương pháp xử lý linh hoạt như tư vấn cách thức xử lý nợ, tài sản; tìm kiếm khách hàng mua tài sản; trực tiếp tiếp nhận khoản nợ từ Chi nhánh/Đơn vị ngân hàng để xử lý có hiệu quả và chuyên nghiệp. Ngoài ra, ThienMinh AMC còn làm đầu mối hỗ trợ bán nợ, tài sản theo thỏa thuận, bán qua Trung tâm xử lý tài sản bảo đảm ThienMinh AMC, ThienMinh AMC tổ chức đấu giá hoặc ThienMinh AMC mua tài sản xử lý nợ.

     Đặc biệt với một bộ máy chuyên nghiệp, ThienMinh AMC đảm bảo sẽ phục vụ tối đa nhu cầu xử lý nợ, tài sản, góp phần giảm thiểu nợ xấu, lành mạnh và minh bạch hóa tình hình tài chính, đảm bảo phát triển an toàn và vững bền của các Chi nhánh/Đơn vị ngân hàng.